รองเลขาธิการ กพฐ. ประชุมคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) การประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

11 มิถุนายน 2564 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง (ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัด และคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.สพฐ.) ณ อาคาร สพฐ.1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ /ข่าว : ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย