ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรก

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ของโรงเรียนชุมชุนบ้านควนปริง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเปิดเรียนวันนี้ โดยจัดการเรียนการสอนใน 2 รูปแบบ คือแบบ On-site และแบบ On-Hand