ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยรวบรวมสิ่งของอุปโภค บริโภคไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์