รองสพม.พงภกรน ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนวันแรกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.พงภกรน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยโรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต กะทู้วิทยา และเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้องอนุสรณ์)  ในโอกาสเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามดูความพร้อม และความเรียบร้อย ในการดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยโรงเรียนทุกโรงเปิดเรียนแบบ onsite  ยกเว้นโรงเรียนสตรีภูเก็ต ที่เปิดสอนแบบ online และได้ปฏิบัติตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด   เรวดี…ภาพ / ข่าว