คาราวานสานสัมพันธ์​ ประสานใจ​ สุโขทัย​ 2​ ไปเยี่ยมโรงเรียนวันเปิดเทอม

ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต​ 2​ ปล่อยคาราวาน สานสัมพันธ์ ประสานใจ สุโขทัย เขต 2 ไปเยี่ยมโรงเรียน โดยให้คณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสังกัดทุกคน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทุกโรงเรียน เป็นกิจกรรมเจตนาเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี ความใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่ กับ โรงเรียน และเน้นให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนรับผิดชอบและ ประสานงาน โรงเรียนในสังกัด คนละ 2-3 โรงเรียน ทุกคน เพื่อให้เห็นสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ของครูในโรงเรียน มีโอกาสได้ช่วยเหลือ การให้บริการครู เพื่อลดภาระการทำงานของโครูในโรงเรียน ให้มีเวลาสอนนักเรียนได้เต็มที่ ผลคือ ครูสามารถสอนได้เต็มเวลา เต็มกำลัง คุณภาพผู้เรียนก็จะบังเกิด โครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นหลาย ๆ เรื่องที่จะสร้างคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโจทัย เขต 2​ โดยในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ได้มอบหมายให้บุคลากรทุกคนได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามความพร้อมวันเปิดเรียนของโรงเรียนที่รับผิดชอบดูแลให้ครบ 100% เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราฃการครูและบุคลากรในโรงเรียน และการได้มีโอกาสรับรู้ปัญหา อุปสรรค ของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19….(เครือข่ายประชาสัมพันธ์…. ภาพ/ข่าว)