สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference การนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference การนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในการขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา โดยใช้รูปแบบการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จำนวน 36 เขต โดยมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว