สพม.สุโขทัย ประชุมโครงการวิจัย “การมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในสังกัด ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  โดยนางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานประชุมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีบุคลากรในสังกัดผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 9 แห่ง ร่วมประชุม เพื่อพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา การดำเนินการตามกรอบการวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย วันที่ 15 มิถุนายน 2564

กุลธรา รักเสนาะ//รายงาน