เลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหารสำนัก ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 11/2564 เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทักษะทางอาชีพ และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เป็นต้น โดยมีผู้อำนวยการสำนักต่างๆ และบุคลากร สพฐ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การประชุมวันนี้ได้มีการติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนหลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ไปเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. เพื่อรับทราบว่าหลังจากเปิดเทอมแล้วมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง หรือมีส่วนใดที่สามารถช่วยเหลือแก้ไขได้ ซึ่งได้มอบหมายให้รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาฯ แบ่งพื้นที่กันลงไปดูแลรับผิดชอบ ส่วนการนิเทศติดตามจะทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนี้ ส่วนปัญหาที่พบในขณะนี้ยังเป็นปัญหาปลีกย่อย เช่น นักเรียนในครอบครัวเดียวกันใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกันในการเรียนออนไลน์ ในส่วนนี้ได้ให้โรงเรียนและครูปรับการสอนให้สอดคล้องกับเด็ก และครูต้องรู้ข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งตัวเด็กและครอบครัวด้วย ซึ่งจากการติดตามทำให้เราได้เห็นภาพความพยายามของทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองที่เข้ามาช่วยกัน ทำให้หลายพื้นที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน

สำหรับการเรียนการสอนพบว่า เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมจะปรับตัวเข้ากับครูได้ค่อนข้างดี ในการเรียนแบบ Online หรือ On-demand ส่วนเด็กเล็กในระดับอนุบาลหรือประถม หากมีผู้ปกครองช่วยด้วยจะได้ผลดีกว่า จึงให้ครูแนะนำวิธีการแล้วผู้ปกครองนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบุตรหลานของตนเองต่อไป ขณะที่การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในโรงเรียนที่เปิดเรียนแบบ On-Site นักเรียนต้องทำการประเมินตนเองทุกวัน เช่น มีคนจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในบ้าน หรือตนเองมีอาการป่วยใดๆหรือไม่ เพื่อทำการคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน

“นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่ สพฐ. รับผิดชอบ ทั้งในเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะ การสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ความปลอดภัยในสถานศึกษา และการดูแลเด็กพิเศษ ซึ่งเราต้องมีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นระยะ โดยมีการกำหนดไทม์ไลน์ว่าในวันที่เท่านี้ๆ เราสามารถทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และมีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว