สพม.พงภกรนประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2564


+++++วันที่ 16 มิถุนายน 2564  ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง (สพม.พงภกรน) นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564  ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการ ข้อมูลข่าวสาร นำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งติดตามการดำเนินงานต่างๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย   เรวดี…ภาพ / ข่าว