แบบประเมินปัจจัยที่สร้างความผาสุกในการทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

แบบประเมินนี้มีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่สร้างความผาสุกในการทำงานของบุคลากรในสังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง) จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร การเรียนรู้ และแรงจูงใจ ตลอดจนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
ใน สพฐ. (ส่วนกลาง) ต่อไป

แบบประเมินปัจจัยที่สร้างความผาสุกในการทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)