ตัวอย่าง รูปแบบการจัดการศึกษาและผลงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกัญญารัตน์ อาโรโจ โรงเรียนสารวิทยา

นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

นางสาวกรกนก วารีสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต