ตัวอย่าง รูปแบบการจัดการศึกษาและผลงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปาทิตตา นิธิสันถวะคุปต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2