ตัวอย่าง รูปแบบการจัดการศึกษาและผลงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาววิไลลักษณ์ อานิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายกิตติภูมิ เรืองเสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นายณัฎฐพัฒน์ ทองศรี โรงเรียนหอวัง นายภานุเดช ค้าขาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ อ่อนหนู โรงเรียนเทพลีลา นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน นายวศกร เพ็ชรช่วย โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ