รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ผ่านระบบทางไกล ( Video Conference) จาก นายสมพงษ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธานกรรมการ นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการ และดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินที่สพฐ.กำหนด โอกาสนี้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่