สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นายชวนแก้ว กัณหา ผู้อำนวยการการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ นายธนกร แก้วธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) และนางสาวอุมาภรณ์ ทองมี นักทรัพยากรบุคคล ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 12 ราย ได้แก่ โรงเรียนบ้านตูม (กรป.กลางอุปถัมถ์) จำนวน 3 ราย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) จำนวน 3 ราย โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ จำนวน 2 ราย โรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์) จำนวน 1 ราย โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ จำนวน 1 ราย โรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา) จำนวน 1 ราย โรงเรียนบ้านศรีแก้ว จำนวน 1 ราย โดยผู้รับการประเมิน ได้จัดนิทรรศการ สื่อวิดีทัศน์ เอกสารรายงาน พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ในรอบ 6 เดือน ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้ด้วย

ว่าที่ร้อยตรี อมร ศรีอนันต์