สพม.แพร่ จัดกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ในวันที่ 23 , 24 และ 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ได้จัดกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้ การกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต , การประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ , การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การดำเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต และ การประชุมการซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) โดยกำหนดรอบการดำเนินการเป็น 3 รอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่