สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดําเนิน “เปิดอาคารธีรราชสุดา”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิด “อาคารธีรราชสุดา” ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัด สพม.กท.1 สพฐ.ศธ.

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิด “อาคารธีรราชสุดา” ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และทอดพระเนตรนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ศรีอยุธยา” เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนฯ แห่งนี้ ปัจจุบันเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมจํานวน 2,973 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจํานวน 178 คน โดยมีนายกิตติศักดิ์ สมพล เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ Active Learning เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข อีกทั้งเมื่อปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีผลคะแนน O-NET ของนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับสูงและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับรางวัลเหรียญทองในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เมื่อเดือนมกราคม พุทธศักราช 2564 ที่ผ่านมา เป็นต้น

เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึง ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐาน ณ “โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ” จากนั้นเสด็จเข้าประทับพระราชอาสน์ ณ “อาคารธีรราชสุดา” โดยมีนายกิตติศักดิ์ สมพล ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิศรีอยุธยา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึก นายประวิทย์ พฤทธิกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายพระประจําโรงเรียน นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิก ผู้แทนเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย (จํานวน 1 ราย) และ ผู้แทนผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก (จํานวน 1 ราย)

จากนั้นเสด็จพระราชดําเนิน ทรงเปิดอาคาร “อาคารธีรราชสุดา” ซึ่งเป็นอาคารเรียนพิเศษ 5 ชั้น ขนาด 20 ห้องเรียน ได้รับงบจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ 2557 ผูกพันงบประมาณ 2558 ขณะนี้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และได้รับพระราชทานชื่อว่า “อาคารธีรราชสุดา” โดยคําว่า “ธีรราช” มาจากพระราชสมัญญานามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนคําว่า “สุดา” หมายถึง พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภิกา ของโรงเรียน โอกาสนี้ ทรงปลูกต้นตะแบกอันเป็นดอกไม้ประจําโรงเรียน

จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีศรีอยุธยา” ณ อาคารธีรราชสุดา โดยทรงฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ผลการดําเนินการอบรมของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจําปีการศึกษา 2561 – 2563 การสืบพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2544 ในด้านวิทยาศาสตร์มีการมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อม เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ โดยสอดแทรกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การศึกษาสิ่งแวดล้อม จากแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน โครงการโรงเรียนสีเขียว เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งยังมีการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อดิจิทัลนิทรรศน์ โดยมีครูผู้เข้าร่วมส่งสื่อการเรียนรู้ชุด “Drawing PowerPoint” ในโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล และส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ในด้านการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ได้มีการดําเนินงานอย่างมุ่งมั่นตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) จนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ การจัดการเรียนรวมและศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเข้าร่วมแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีที่ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อันเป็นกิจกรรมที่สานต่อปณิธาน และยังมีการส่งเสริมความสามารถในด้านกีฬาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และนํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกระโดดเชือก ประจําปี 2559-2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้น ทอดพระเนตรในห้องนิทรรศการภาษาต่างชาติสโมสร โดยโรงเรียนได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาจีนและศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานนําไปสู่การพัฒนานักเรียน ในด้านศิลปะ มีการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับบทละครพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ผ่านการจัดทําละครเวทีที่นําแสดงโดยนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ และทอดพระเนตร การแสดงรําชุดเทพรัตนราชสุดา นาฏยาสดุดี จากผลการดําเนินงานทั้งหมดจึงนําไปสู่รางวัลและเกียรติบัตรต่าง ๆ ที่ถูกจัดแสดงในห้องนิทรรศการพิพิธเกียรติภูมิ ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

ภาพ /ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สพม.กท.1