เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด สพฐ.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่น่าสนใจคือแนวทางการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา (ร่าง)นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2563 โครงสร้างและการแบ่งหน่วยงานภายในหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนกลาง การรวมและการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการขอขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย