สพม.กำแพงเพชร ให้การต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางกิตติยา จันทร์น้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ให้การต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 (เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564) ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร