พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ผ่านระบบทางไกลภายใต้โครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1+2+1”

วันที่ 29 มิถุนายน 2564
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ผ่านระบบทางไกลภายใต้โครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1+2+1” สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวัทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้การลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1+2+1” สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน มีเป้าหมายให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา รุ่นละ 4 ปี แบ่งเป็นการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเทศไทย จำนวน 2 ปี (ในปีที่ 1 และปีที่ 4) และจัดการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 ปี (ในปีที่ 2 และปีที่ 3) ซึ่งในแต่ละรุ่น นักเรียนอย่างน้อย 3 คน จะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน หรือบางส่วนจากมหาวิทยาลัยและจากรัฐบาลขณะที่ศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี นักเรียนทุกคนจะได้รับวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง

โครงการความร่วมมือทางการศึกษา  “1+2+1” สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน นอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังนับเป็นนวัตกรรมการสร้างเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่จะช่วยเชื่อมโยงระบบการศึกษาของประเทศไทยให้ผสานเข้ากับระบบการศึกษาในระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพต่อไป

น้อง ม.5 ที่รักภาษาจีนเตรียมตัวให้ดีโครงการอะไร…เรียนจบเร็วขึ้น 1 ปี
โครงการอะไร…ได้ไปเรียนที่จีน
โครงการอะไร…เรียนแล้วได้ 2 ปริญญา
โครงการอะไร…เรียนดีมีสิทธิ์ได้ทุน

ขอบคุณ ภาพ ข่าว จาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.