การแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ….

สพฐ. ขอเชิญชวนผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ….

  1. สามารถส่งความคิดเห็นภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง
    https://forms.gle/jCYALpkNQNHcgZDC7
  2. สามารถดาวน์โหลดร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา
    ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. …. ได้ผ่านทาง
    https://drive.google.com/drive/folders/1wHyOOTLpdPNWzzgGB-dyJK8WwFQ_hsIF?usp=sharing