สพป.พังงา ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา นายสมภาพ  นาคพันธ์นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ และนายอุดม  เด่นเฉลิมชัยกุล รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และ นายแพทย์วินัย  ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ พร้อมด้วยคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา