การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0

ด้วยสภาการศึกษา เชิญชวนครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรและผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่