สพป.ลพบุรี 1 ร่วมรณรงค์ “ใช้ถุงผ้า แยกขยะ ลดใช้พลาสติก”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยนายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 ได้มอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดและคัดแยกขยะ โดยจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกร่วมด้วยช่วยกัน เริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ ไปรีไซเคิล ร่วมกันลดการใช้พลาสติกและโฟม ด้วยการนำปิ่นโตและแก้วน้ำส่วนตัวนำใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งการนำถุงผ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันแทนถุงพลาสติก ถือเป็นการลดปริมาณขยะ โดยทางหน่วยงานจะมีถังรองรับให้คัดแยกอย่างเป็นระบบถังขยะ โดยแบ่งเป็น ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อโรงเรียนในสังกัด ภาคเอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขยะพลาสติกและโฟมในภาพรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น