สพป.ลพบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย สนับสนุนนโยบายลดขยะในหน่วยงาน

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 >>นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและนักการภารโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย เพื่อสนับสนุนโยบายของรัฐบาล ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตาม KRS (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) โดยการลด คัดแยก และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน การทำน้ำหมัก การทำปุ๋ยหมัก การนำไปเลี้ยงสัตว์ หรือวิธีการอื่นๆ โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ บริเวณโรงจอดรถหน้าร้านค้าสวัสดิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1