โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา”ประชุมการสังเคราะห์ผลการจัดการขยะของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”