รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ประธานคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นการวางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตามที่ได้กำหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิของแต่ละอาชีพ การดำเนินงานด้านกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มีความสอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา (Excellence Center) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้กำลังคนมีทักษะ และมีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเร็วที่สุด โดยเน้นให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมุ่งจัดการศึกษาให้เยาวชนมีทักษะ มีความพร้อม และมีความโดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันมีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้ว กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องเร่งผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

ภาพ /ข่าว : ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย