สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 อบรมสัมมนาการเสริมสร้างสมรรถนะครูโดยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกับการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ระบบออนไลน์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (เวลา 09.00 น.) วันที่สอง การอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะครูโดยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (LessonStudy) ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกับการเป็นพี่เลี้ยง (CoachingandMentoring) ระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีรูปแบบการเสริสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของครู โดยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการชีพ ร่วมกับการเป็นพี่เลี้ยง และสร้างเสริมสมรรถนะครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3 ทีมวิทยากร นายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผอ.สพป.นศ.3 นางวรวรรณ  สังสัพพันธ์ ศน.สพป.นศ.3 นางเจตตินา  บัวงาม ครูโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม นายทรงพล  บุญธรรม ครูโรงเรียนวัดเทพนมเชือด ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรทิพย์  ธรรมโชติ ครูโรงเรียนวัดทุ่งหล่อ นางสาวหวันบูหา  เห็มมัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 นางสาวปิยนันท์  สุวรรณภักดี ครูโรงเรียนวัดคันธมาลี นางสาวสิณีนุช  คู้ลำพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน และนางสาวอภิรดี  ส่งศรี ครูโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต วิทยากรในครั้งนี้