ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564  นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์  คงรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ร่วมพธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564  จังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชน พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีวิถีถิ่น วิถีไทย และกิจกรรม่ในมิติทางศาสนา  โดยยึดหลักมาตรการ D-M-H-T-T-A  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  เรวดี….ภาพ / ข่าว