สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ทันตามกำหนดเวลา ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒