สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting วิทยากรโดย นางสาวอำภา พลอยแสง ครูชำนาญการโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ออกอากาศ ณ ห้อง ISR สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒