สพป.กรุงเทพมหานคร ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดร.พิเชฐร์  วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Google Meet) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.ยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล /โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) /โรงเรียนวัดอุทัยธาราม นางสาวชมกมล หาพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวสมฤทัย ธรรมมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ