สพป.กรุงเทพมหานคร ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดร.ยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Google Meet) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕  เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ นางสาวชมกมล หาพันนา ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสมฤทัย ธรรมมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ