ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T)

วันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่  2  รูปแบบออนไลน์  ด้วย ZOOM CLOUD MEETINGS  เพื่อ 1)นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของครูผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 และ 2) เพื่อให้ครูผู้ผ่านการอบรมดังกล่าวสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำสู่การปฏิบัติในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิทยากร นำโดย นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากรแกนนำของสสวท. จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้เข้าอบรมเป็นครูที่ผ่านหลักสูตร C4T ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 90 คน