สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนประเมินสถานการณ์โควิด-๑๙

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ๒๐ กลุ่มโรงเรียน เพื่อฟังเสียงสะท้อนประเมินสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ๒๐ กลุ่มโรงเรียน เพื่อหารือและฟังเสียงสะท้อนจากผู้บริหารสถานศึกษา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง ร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสาธารณสุขประจำตำบล ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙  โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  และ นางอุดมสิน อุสาทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑