สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกวดหนังสั้นต่อต้านการทุจริต

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกวดหนังสั้นต่อต้านการทุจริต

ป.ป.ช.ภาค 5 และชมรมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตัดสิน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมประกวดหนังสั้นต่อต้านการทุจริต กิจกรรมประกวด Best Practice ประเภทครูและผู้บริหารสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก น.ส.อรทัย พิบูลอาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 5 สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 5 (ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่ รหัส 38) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

            คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการ, นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นายกันตวิทย์ มะโนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสาวพรศิริ โยศรีคูณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นายสุภาพ บริบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสาวส้มโอ อ่องประกฤติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ, นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รหัส 36)และผู้แทน ป.ป.ช. น.ส.อรทัย พิบูลอาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 5 สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 5 (ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รหัส 38)

             การประกวดหนังสั้นครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 5 และชมรมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตัดสินและให้คำแนะนนำในการผลิตสื่อหนังสั้นให้แก่โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไป อีกทั้งเป็นการต่อยอดจากโรงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการทุจริต ของปีงบประมาณ 2563 อีกด้วย