สพป.กระบี่ ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อตรวจสอบข้อมูลเตรียมรับการตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)