สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์ทาง Google meet เพื่อพัฒนาครููและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 79 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน รวมทั้งการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้งกันทางสังคมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างทักษะชีวิตที่มีคุณภาพให้กับนักเรียน ให้สามารถจัดการแก้ปัญหาหรือภัยคุกคามต่างๆรอบตัว ทั้งในสภาพสังคมและปัจจุบันและเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2