พัทลุง 1 ประชุมผู้บริหารสถานในสังกัด โดยแยกประชุมเป็นรายอำเภอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดย นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ. สพป. พัทลุง เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยแยกประชุมเป็นอำเภอ ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อำเภอควนขนุน ณ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองพัทลุง ณ โรงเรียนวัดวิหารเบิก และวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอศรีบรรพต ณ โรงเรียนบ้านเขาปู่ การประชุมได้ดำเนินการเพื่อให้รับทราบการรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบาย 3 สร้าง 3 เสริม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมมอบแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นย้ำ ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก ไว้ 3 ประเด็นหลัก คือ 1.ผู้บริหารโรงเรียนต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเรียนการสอนให้ทันสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด2.รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนต้องออกรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อโรงเรียนจะได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และสามารถบริหารจัดการได้ทันต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งโรงเรียนต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อการสื่อสารและรายงานได้รวดเร็ว 3. การดำเนินงานตามนโยบาย 3 สร้าง 3 เสริม ให้ขับเคลื่อนเป็นอย่างปกติตามบริบทของโรงเรียน โดยในแต่ละอำเภอจะมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบและศึกษานิเทศก์ เข้าประชุมด้วยทุกครั้ง สำหรับอำเภอป่าพะยอมและอำเภอศรีนครินทร์ ได้ดำเนินประชุมไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว

ศริราณี พรหมบังเกิด
Latest posts by ศริราณี พรหมบังเกิด (see all)