สพป.หนองคาย เขต 1 เข้ารับประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านระบบ Oline

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้ารับประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Oline โดยกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด