ผอ. เขต มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-๑๙

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ๒๐๑ โรงเรียน การบริหารจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ๒๐๑ โรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นสำคัญ โดยได้แบ่งการประชุมออกเป็น ๔ กลุ่มๆ ละ ๖๐ คน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน  ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับนโยบาย ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และหอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์