สพป.เชียงราย เขต 1 น้อมนำราโชบายเพื่อดำเนินการ วิถีไทย วิถีครอบครัว พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ตามโครงการ สพท.ต้นแบบ : วิถีไทย วิถีครอบครัว สู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์แบบ Active Learning ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานไว้ 4 ด้าน คือ การมีทัศนคติ ที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  มีงานทำ มีอาชีพ และ  เป็นพลเมืองดี มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (ฐานพื้นที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น)  และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการปฏิบัติงานประเด็นการขับเคลื่อน 12 นโยบาย  4 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และ 4 ประเด็นหลัก โดยประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง เป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนตามนโยบาย ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย