โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา “กิจกรรมแนะแนวสัญจรรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่1”