สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมกรรมการสังเคราะห์ SAR พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมชี้แจงการสังเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) แก่คณะกรรมการสังเคราะห์ข้อมูล SAR เพื่อนำผลการสังเคราะห์มาพัฒนา และเป็นแนวทางให้สถานศึกษาในการดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2