โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา”ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์”