สพม.พงภกรน ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


+++++วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย รองผอ.สพม.พงภกรน.และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับทราบนโยบายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  นำไปสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด

โดยมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การดำเนินการตามมติ ครม. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ การวัดและประเมินผลนักเรียน การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู การดูแลสุขภาพครูและนักเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19   เรวดี…ภาพ / ข่าว