สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

ธนารัตน์ สีหลิ่ง