โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา”กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนจากการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา”