การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 ในการนี้ได้เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่