สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและระดับห้องเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดห้องเรียนคุณภาพอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อนิเทศติดตามการจัดการห้องเรียนให้มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 1 ในวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการชุดที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีคลิปส่งมาเข้ารับการคัดเลือกเป็นห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 840 คลิป โดยมี นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการกำหนดจุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิ การกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเจลแอลกอฮอล์ มีการเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว